مسافرغریبه

یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست / و آنچه در مسجدم امروز گمست آنجا بود "خواجه حافظ شیرازی"

«  بنام او »   زمانی  در باره ی اسکندر مقدونی با تکبر گفتند :                                                                            واحتمالا زمانی درباره ی حکیمه با تاثر ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 71 بازدید
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
7 پست
نشانه
1 پست